Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε. αποτελείται από επτά (7) άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Δ. Σύμβουλος.

Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 7μελές, εκλεγμένο από τη Γ.Σ. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και 1 Αντιπρόεδρο.  Καθορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος Δ.Σ.: Πέτρος Ξηνταβελώνης
  • Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Αναστάσιος Κορίλλης
  • Διευθύνων Σύμβουλος: Μάμαλης Αθανάσιος

Μέλη:

  • Μαρία Ιωάννου
  • Κωνσταντίνος Τζεμπελίκος
  • Κωνσταντίνος Στέφας
  • Μιχαήλ Γαζής
δήμοσ-ελληνικού-αργυρούπολησ1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.

Πιστεύετε ότι είστε το κατάλληλο άτομο για μια μελλοντική θέση εργασίας στην Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε.;

Στείλτε μας το βιογραφικό σας