elliniko-anelixis-stohoi

Οι έννοιες της «εταιρικότητας» και του «bottom- up» (ενν. προώθηση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της υλοποίησης πολιτικών από κάτω προς τα επάνω) αποτελούν βασικές Αρχές στη λειτουργία της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.». Η Εταιρεία στοχεύει να αποτελέσει ολοκληρωμένη δομή επιχειρηματικότητας και τοπικής ανάπτυξης με εμβέλεια κατ’ αρχήν την Αττική, αλλά και το σύνολο του ελληνικού γεωγραφικού χώρου. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, ο προσανατολισμός στο μετρήσιμο και εντός χρονοδιαγραμμάτων αποτέλεσμα, η κατοχύρωση όλων των εργαλείων διαφάνειας και λογοδοσίας που διέπουν το δημόσιο λογιστικό, συνιστούν ακρογωνιαίους λίθους της λειτουργίας της Εταιρείας.

Σκοποί της εταιρείας αποτελούν:

 1. Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, και άλλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ενώσεών τους, με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών ΟΤΑ α ΄και β΄ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθηθεί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών.
 2. Η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών κρίσεων που έχουν προκληθεί εξαιτίας ακραίων υγειονομικών καταστάσεων, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας.
 3. Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους , η ωρίμανση έργων υποδομής , καθώς και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και πολιτικών άρσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 4. Η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, όπως και η ανάληψη δράσεων για την αναστροφή των συνεπειών στο ανθρωπογενές, το φυσικό και το οικονομικό περιβάλλον από τελεσθείσες φυσικές καταστροφές και η πρόληψη για τυχόν επιγενόμενες.
 5. Η χάραξη και η εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της επίλυσης υφιστάμενων προβλημάτων.
 6. Η χάραξη και η εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας με στόχο τον σχεδιασμό και τεκμηρίωση μιας Ενοποιημένης Τράπεζας Γνώσης και Πληροφόρησης για εφαρμογή πολιτικών και ενίσχυση καλών πρακτικών για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας και της δημόσιας υγείας με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.
 7. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.
 8. Η συμμετοχή της εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 9. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως η τεχνική υποστήριξη για την αδειοδότηση και κατασκευή δικτύου καταδυτικών πάρκων και υδατοδρομίων.
 10. Η στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 11. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης και κοινωνικών δράσεων, καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.
 12. Η τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα η ωρίμανση των επενδυτικών φακέλων , από τεχνικής και χρηματοοικονομικής πλευράς, η ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης, η διαγωνιστική διαδικασία και η προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων.
 13. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματική διοίκηση μονάδων διαχείρισης μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς.
 14. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 15. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.
 16. Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.
 17. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της εξαρχής ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
 18. Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.
 19. Η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχου σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών.
 20. Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018.
 21. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.
 22. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της, η εταιρεία, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς.

δήμοσ-ελληνικού-αργυρούπολησ1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.

Πιστεύετε ότι είστε το κατάλληλο άτομο για μια μελλοντική θέση εργασίας στην Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε.;

Στείλτε μας το βιογραφικό σας