Εγγραφή στο μητρώο συνεργατών – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.

Πρόσκληση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΝΕΛΙΞΗ-Α.ΕΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε..

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε., για τη συμπλήρωση του Μητρώου Συνεργατών του και προκειμένου να στελεχώσει τον τομέα παροχής υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής στήριξης των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί, προσκαλεί προς εγγραφή στα Μητρώα Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στο Μητρώο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό:

(α)

 • εφόσον το φυσικό πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης, που είναι ειδικότερα:
  • η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • η μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
  • η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
  • η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
  • η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.
 • εφόσον το νομικό πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης, που είναι ειδικότερα:
  • η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του φυσικού προσώπου που ασκεί την διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος στο νομικό πρόσωπο
  • η μη ύπαρξη καταδίκης του φυσικού προσώπου που ασκεί την διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος στο νομικό πρόσωπο, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
  • η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
  • η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
  • η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

(β)

εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και ειδικότερα:

 • αποδεδειγμένη μέχρι σήμερα επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα

(γ)

εφόσον διαθέτει την απαραίτητη οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια

Παρακάτω θα βρείτε τα ανάλογα έγγραφα σε μορφή WORD – PDF

Παράρτημα Ι

Αρχείο (DOC)
Αρχείο (PDF)

Παράρτημα ΙΙ

Αρχείο (DOC)
Αρχείο (PDF)

Παράρτημα ΙΙΙ

Αρχείο (DOC)
Αρχείο (PDF)

Παράρτημα ΙV

Αρχείο (DOC)
Αρχείο (PDF)