«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.»

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που εφαρμόζει η εταιρεία είναι σύμφωνο με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015. Με το παρόν σύστημα η Διοίκηση δεσμεύεται για:

 • την ικανοποίηση των πελατών της
 • την ικανοποίηση των νομικών απαιτήσεων
 • την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ
 • τη συνεχή αναγνώριση των κινδύνων και ευκαιριών
 • τη διαχείριση των αλλαγών που επηρεάζουν το ΣΔΠ

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ είναι:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ( ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ )
1. ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΙΜΕΝΟ
2. ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ.

Στα πλαίσια της ανωτέρω δέσμευσης η εταιρεία έχει καθορίσει τους εξής μετρήσιμους στόχους ποιότητας (quality objectives):

 • να έχει τις λιγότερες δυνατές μη συμμορφώσεις (σύστημα, παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ.)
 • να πετυχαίνει την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών της

Γενικότεροι και διαρκείς στόχοι της πολιτικής μας είναι οι εξής:

 • να παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλές και ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες μας
 • να καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τους
 • να σεβόμαστε τους πελάτες μας ως προς την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητά τους
 • να διασφαλίζουμε την αμεσότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών/συνεργατών

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η εταιρεία εφαρμόζει ένα ΣΔΠ που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015. Οι στόχοι θα ανασκοπούνται με στόχο τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων της. Ολόκληρο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί τις διαδικασίες και οδηγίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΣΔΠ.

Choose File
Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Έχει σταλεί.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπάθησε ξανά αργότερα.