Οι δραστηριότητες της Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε αφορούν:

 • Την τοπική δράση της.
 • Τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Ελληνικού και της Αργυρούπολης  ως ενιαίο ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο τόσο σε στρατηγικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων, ο σχεδιασμός προτύπων, προδιαγραφών και μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών προβλημάτων της περιοχής παρέμβασης, η προώθηση της συμπληρωματικότητας στις δράσεις παρέμβασης της αυτοδιοίκησης, των τοπικών  φορέων της ανάπτυξης και των αναπτυξιακών εταιριών με στόχο αφενός μεν την τήρηση και εφαρμογή των προτύπων και των προδιαγραφών και αφετέρου την ένταξη αυτών των παρεμβάσεων σε μία συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας.
 • Την έρευνα και τη συνεργασία με τους εξειδικευμένους φορείς ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, με στόχο το σχεδιασμό καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων καθώς και η προαγωγή της εκπαίδευσης  με στόχο την σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις πρακτικές εφαρμογές μέσα από την συνεργασία με Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια.
 • Την τεχνική στήριξη των εταίρων και την προώθηση της συνεργασίας στην προετοιμασία, διεκδίκηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο καθώς και ο συντονισμός των προγραμμάτων και η ένταξη τους σε μία συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.
 • Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση για λογαριασμό της ή για λογαριασμό των φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, επενδυτικών έργων μελετών, προγραμμάτων που αφορούν ή συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρείας.
 • Την εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού δικαίου σε ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως μελετών και γενικότερα υπηρεσιών που συνδέονται με τους σκοπούς της Eταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία είναι δυνατόν ως Αναθέτουσα Αρχή να αναλαμβάνει και εκπονεί για λογαριασμό δημοσίων κρατικών ή αποκεντρωμένων νομικών προσώπων μελέτες και να παρέχει συναφείς υπηρεσίες, που συνδέονται με δράσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς ή/ και κοινοτικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μπορεί να δρα ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, αξιοποιώντας τις θεσμικές δυνατότητες που παρέχει το νέο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ και η συναφής νομοθεσία.
 • Τον σχεδιασμό, προετοιμασία, προώθηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων με προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση στο τρέχον ΕΣΠΑ 2020 – 2027 ή άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες
 • Την ενημέρωση και υποστήριξη τελικών δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ή έργων σε ζητήματα πιστοποίησης και υλοποίηση των αντίστοιχων ενεργειών.
 • Την συνεργασία με κάθε δημόσια υπηρεσία, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς, ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού που σκοπό έχουν την έρευνα και βελτίωση όλων των προϋποθέσεων ανάπτυξης της περιοχής. Ιδιαίτερη συνεργασία θα επιδιώκεται με τα θεσμοθετημένα όργανα Περιφερειακής ανάπτυξης, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τις ενώσεις και επιχειρήσεις αυτών, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα, τους φορείς συλλογικών κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων (Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις, κλπ), τα Πανεπιστήμια, τα πιστωτικά ιδρύματα κλπ, στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού με επιδίωξη πολύπλευρης συμβολής στην ανάπτυξη της περιοχής, αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό ιδιαιτέρως το θεσμό των προγραμματικών συμβάσεων.
 • Τον Προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα των περιοχών, προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης στις περιοχές παρέμβασης.
 • Την υποβοήθηση για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνοντας τη διενέργεια ερευνών αγοράς, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας με αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων, την υποβοήθηση του σχεδιασμού και της επίβλεψης κατασκευής των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, την αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού και την οργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.
 • Την μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό των μικρών επιχειρήσεων, το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στην αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Την διαχείριση της τεχνογνωσίας και η διάχυσή της στην αυτοδιοίκηση στους τοπικούς συντελεστές ανάπτυξης και στις αναπτυξιακές εταιρίες.
 • Τον σχεδιασμό επικοινωνιακής πολιτικής για την ενιαία προβολή της περιοχής, των προϊόντων και των υπηρεσιών.
 • Την προώθηση της εργασίας για θέματα πολιτισμού και ανάδειξης της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης
 • Την ενημέρωση και πληροφόρηση προς τους φορείς της περιοχής παρέμβασης για αποφάσεις, πολιτικές, σχέσεις και τάσεις σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο που επηρεάζουν την ανάπτυξη .
 • Τον σχεδιασμό διαχείριση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου.
 • Την αξιοποίηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.
δήμοσ-ελληνικού-αργυρούπολησ1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.

Πιστεύετε ότι είστε το κατάλληλο άτομο για μια μελλοντική θέση εργασίας στην Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε.;

Στείλτε μας το βιογραφικό σας