Επικοινωνία
elliniko-anelixis
elliniko-anelixis2022-02-14T08:36:59+02:00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.»

διακριτικός τίτλος, ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου 2021 με αρ. ΓΕΜΗ 159959901000.

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (Α’ 53) (άρθρο 2) και από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων εταιρειών και τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

Σκοπός

Η Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε. λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους Ο.Τ.Α., είτε είναι μέλης της, είτε όχι, προκειμένου για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής στον χώρο των συνεργαζόμενων Ο.Τ.Α.
Έχει την δυνατότητα να συνεργάζεται με τον σύνολο των Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας.

Μέτοχοι

Η Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε. είναι Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας ο μόνος μέτοχος είναι ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε. αποτελείται από επτά (7) άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Δ. Σύμβουλος.

Οργανόγραμμα

Τα Όργανα λήψης αποφάσεων της Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε. είναι:

    1. Γενική Συνέλευση των Μετόχων
    2. Διοικητικό Συμβούλιο
    3. Ο Πρόεδρος
    4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
    5. Ο Γενικός Διευθυντής

Κατά περίπτωση ενδεχομένως να προκύψουν επιπλέον όργανα κατά την μελλοντική λειτουργία της Εταιρείας.

Νέα και Ανακοινώσεις

Προβολή όλων
δήμοσ-ελληνικού-αργυρούπολησ1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.

Πιστεύετε ότι είστε το κατάλληλο άτομο για μια μελλοντική θέση εργασίας στην Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε.;

Στείλτε μας το βιογραφικό σας
Go to Top